Om webbplatsen

Hantering av personuppgifter

När du skickar bokningsförfrågningar till oss sparar vi dina uppgifter med syfte att komma i kontakt med dig för att svara på dina frågor samt att kommunicera med dig kring våra produkter och tjänster. Genom att skicka in en bokningsförfrågning godkänner du att Gummidepån Värnamo AB lagrar dina personuppgifter samt att vi har rätt att kommunicera med dig via e-post, vanlig post och telefon.

Personuppgiftspolicy

Gummidepån Värnamo AB åtar oss att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Gummidepån Värnamo AB behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Gummidepån Värnamo AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Närmare information om vår behandling framgår nedan.

Säkerhet

Vi tycker att det är väldigt viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Vi vidtar därför alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. För att skydda dina personuppgifter ser vi till att de fysiska servrarna är skyddade, att våra system skyddas på elektronisk väg genom brandväggar, att vår elektroniska utrustning är skyddad mot intrång samt att den personal hos oss som har åtkomst till dina personuppgifter har kunskap om personuppgiftshantering och frågor om sekretess. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi ska kunna leverera våra olika tjänster till dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Din bils registreringsnummer
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kredituppgifter
 • Bankuppgifter

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Ändamålen med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att upprätta och underhålla din beställning av våra tjänster
 • För att utföra och förbättra vårt utförande av tjänsterna
 • För att granska och analysera användandet av våra tjänster
 • För att vi ska kunna föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler
 • För att administrera din betalning av tjänsterna
 • För att skydda våra rättigheter
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
 • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
 • För att kunna skicka information och erbjudanden till dig

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare, anlitade entreprenörer, samarbetspartner och datalagrings- tjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skattemyndigheten eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföringar till tredje land

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att informera dig om innehållet i de nya villkoren.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

 • För anmälda till nyhetsbrev eller annan information sparas uppgifterna så länge ingen avanmälan mottas. Vid avanmälan raderas personuppgifterna snarast, dock senast innan nästa nyhetsbrev skickas ut, eller en månad från mottagen avanmälan.
 • Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de är inaktuella, såvida inte särskilda lagkrav gäller, som exempelvis bokföringslagen. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har
någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@gummidepan.se

Om du inte önskar att få information av Gummidepån eller har frågor om hanteringen av personuppgifter kan du kontakt oss via mailadressen info@gummidepan.se.

Vi använder cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?
Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, http://www.pts.se.